Home » Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2022

Vastgestelde jaarrekening VVO 2022

Het jaarverslag 2022 straalt weinig activiteit uit. Het vermogen bedraagt circa €170.000, waarvan €14.000 reserve aankopen. Daar is de afgelopen periode geen beroep op gedaan. In het verslagjaar 2022 is €765 (2021: €748) aan spontane giften ontvangen. Er is in 2022 geen mailing verstuurd. Het saldo van het Fonds bijzondere aankopen is per 31-12-2022: €14.000. Er hebben in 2022 geen onttrekkingen uit deze reserve plaatsgevonden.
Het bestuur heeft in 2002 besloten jaarlijks een bedrag ad €5.000 ter beschikking van het Hoofdbestuur van de Orde te stellen voor het verwerven – bijvoorbeeld op een veiling of anderszins – van waardevolle of bijzondere kunstvoorwerpen met een maçonnieke achtergrond. Indien dit bedrag in een jaar niet volledig wordt aangewend, kan van het restant een bestemmingsreserve worden opgebouwd tot een maximum van €15.000.

Resultatenrekening VVO 2022
Realisatie 2022                Begroting 2022               Realisatie 2021
Inkomsten
Donateurs                                                                           765                                                                                748
Loges                                                                                                                                                                      2.000
Legaat
765                                                                             2.748
Rentebaten
Resultaat op effecten                                                                                                                                         44.546
Totaal aan inkomsten                                                      765                                           –                               47.294
Uitgaven
Mailingkosten
Secretariaatskosten                                                         148                                                                                  323
Bestuurskosten                                                                 621
Accountantskosten                                                          126
Rentekosten                                                                      224                                                                                  132
Kosten vermogensbeheer
Diversen
Totaal directe uitgaven                                                 1.119                                          –                                      455
Directe uitgaven als % van inkomsten                             1                                                                                    1%
Jaarresultaat voor uitdeling                                        -354                                           –                                 46.839
Bestedingen
Jaarlijkse bijdrage bijzondere aankopen                        0                                           –                                            –
Bestedingen als % van inkomsten                                0%                                                                                     0%
Restant beschikbaar doelstellingen                           -354                                           –                                  46.839

Comments are closed.