Home » Concept jaarrekening VVO 2023

Concept jaarrekening VVO 2023

Resultatenrekening VVO 2023
Realisatie 2023           Begroting 2023            Realisatie 2022
Inkomsten
Donateurs                                                                             615                                                                          765
Loges
Rentebaten                                                                           487
Resultaat op effecten
Totaal aan inkomsten                                                     1.102                                    –                                     765
Uitgaven
Mailingkosten                                                                      561
Secretariaatskosten                                                              93                                                                          148
Bestuurskosten                                                                                                                                                    621
Accountantskosten                                                                                                                                             126
Rentekosten                                                                        232                                                                          224
Diversen
Totaal directe uitgaven                                                     886                                  –                                    1.119
Directe uitgaven als % van inkomsten                         80%                                                                       146%
Jaarresultaat voor uitdeling                                            216                                   –                                    -354
Bestedingen
Congres OVN                                                                 5.000
5.000                                   –                                          –
Bestedingen als % van inkomsten                             454%                                                                           0%
Restant beschikbaar doelstellingen                         -4.784                                   –                                    -354

Concept jaarverslag/jaarrekening VVO over 2023
• Aan de stichting OVN is een bijdrage van €5.000 verstrekt voor een internationale studiedag over de collectie van het Vrijmetselarij museum op 25 mei 2023.
• Het saldo van het Fonds bijzondere aankopen is per 31 -12 – 2023 €14.000. Er hebben in 2023 geen onttrekkingen uit deze reserve plaatsgevonden.
• De concept jaarrekening VVO 2023 is voorlopig vastgesteld. Na ontvangst van de goedkeurende verklaring zal bestuur VVO de jaarrekening 2023 definitief vaststellen.

Comments are closed.